Conflictregeling Raad van Toezicht en Bestuur van Zorgcentrum St. Barbara

(gebaseerd op Model conflictregeling Brancheorganisaties Zorg)

Conflicten tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen verlammend werken op de governance van een zorgorganisatie. In artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 is opgenomen dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De conflictregeling is gebaseerd op het model “Conflictregeling Brancheorganisaties Zorg”. Deze conflictregeling is tot stand gekomen in onderlinge overeenstemming tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.

Het doel van de conflictregeling Raad van Toezicht en het Bestuur is om conflicten tussen bestuurders en toezichthouders in een vroeg stadium te adresseren en te objectiveren en effectief op te lossen.

  1. Zodra het Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Het Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
  2. Indien het Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation. Mediation leidt tot het oplossen van het conflict door de conflictpartijen zelf. Beide partijen spreken uit dat het conflict is opgelost.
  3. Indien beide conflictpartijen van mening zijn dat een andere vorm voor het oplossen van het conflict meer passend is, wordt door beide conflictpartijen gekozen voor een andere vorm om binnen twee maanden tot een oplossing te komen.
  4. Het Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

De conflictregeling is geëvalueerd en opnieuw vastgesteld op 14 december 2024 tijdens de reguliere vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

De conflictregeling wordt eens per 4 jaar geëvalueerd door het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Menu